Zaloguj się lub włącz wersję mobilną
StartDodaj artykułMoje artykułyMoje kontoSzukaj artykułówPomocKontakt

Kategorie

Strona PDFStrona HTML

Nintedanib u chorych na idiopatyczne włóknienie płucID artykułu: 47725 / 4117
URL: http://www.publikuj.org/47725

Nowe długoterminowe dane wskazują na korzystne efekty terapii oraz na bezpieczeństwo ciągłego stosowania produktu leczniczego nintedanib u chorych na idiopatyczne włóknienie płuc

Dane międzyokresowe sugerują długoterminowe korzyści przy stałych rocznych zmianach natężonej pojemności życiowej płuc (do trzech lat) u chorych leczonych nintedanibem w badaniach INPULSIS i INPULSIS-ON1Przewlekłe leczenie (do 51 miesięcy) wykazywało możliwy do kontrolowania profil bezpieczeństwa i tolerancji przy braku nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa1Dodatkowe analizy w ramach badania INPULSIS wykazały, że nintedanib spowalnia postęp choroby niezależnie od stanu wyjściowego upośledzenia fizjologicznego, co wykazano na podstawie kilku testów czynnościowych płuc2, 3Ingelheim/Londyn, wrzesień 2016 r.

Podczas Międzynarodowego Kongresu ERS 2016 firma Boehringer Ingelheim przedstawiła osiem abstraktów dotyczących IPF, w tym nowe dane okresowe z badania kontynuacyjnego INPULSIS-ON oceniającego terapię nintedanibem. Wyniki badania wskazują na długoterminowy wpływ stosowania nintedanibu na spowolnienie postępu choroby przy możliwym do opanowania profilu działań niepożądanych u chorych na idiopatyczne włóknienie płuc (IPF), co jest zgodne z wynikami uzyskanymi wcześniej w badaniach INPULSIS1. Idiopatyczne włóknienie płuc to przewlekła, wyniszczająca i śmiertelna choroba płuc, w której średnia oczekiwana długość życia od momentu diagnozy wynosi około 23 lat4, 5.

Dane okresowe z badania INPULSIS-ON wskazują, że zmiana natężonej pojemności życiowej (FVC) względem początku badania u chorych kontynuujących leczenie nintedanibem w badaniu między początkiem badania a 48. tygodniem oraz pomiędzy 48. i 96. tygodniem była porównywalna ze zmianą obserwowaną u chorych otrzymujących aktywną terapię nintedanibem w 52. tygodniu badań macierzystych INPULSIS1, 6.

Dysponujemy teraz długoterminowymi danymi dotyczącymi stosowania nintedanibu u chorych z idiopatycznym włóknieniem płuc, z których wynika, że postęp choroby obserwowany w badaniu INPULSIS jest stały w okresie do trzech lat. Ponadto nie zidentyfikowano nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa. Informacje te uzupełniają szeroką bazę danych dowodzących, że nintedanib stanowi skuteczną i łatwą w stosowaniu terapię, która wiąże się
z wyraźnymi korzyściami dla chorych żyjących z idiopatycznym włóknieniem płuc powiedział profesor Bruno Crestani, profesor pulmonologii w Paris Diderot University School of Medicine (Francja) i szef Departamentu Pneumonologii i Rzadkich Chorób Płuc w szpitalu Bichat (Francja).

Średnie zmiany wartości FVC zaobserwowane w badaniach INPULSIS i INPULSIS-ON:

W badaniu INPULSIS u chorych otrzymujących nintedanib zmiana wartości FVC po 52 tygodniach leczenia względem wartości początkowej wynosiła 89ml w porównaniu z 203ml u chorych otrzymujących placebo1.

W badaniu INPULSIS-ON u chorych nadal otrzymujących nintedanib średnia zmiana wartości FVC po 48 tygodniach leczenia względem wartości początkowej wynosiła 96ml1.

W badaniu INPULSIS-ON u chorych nadal otrzymujących nintedanib średnia zmiana wartości FVC po 96 tygodniach leczenia względem tygodnia 48. wynosiła 124ml1.

Średnia całkowita ekspozycja chorych leczonych nintedanibem w badaniach INPULSIS i INPULSIS-ON wynosiła około 3 lat (35, 7 miesiąca). Długotrwałe leczenie nintedanibem (do 51 miesięcy) wykazywało możliwy do kontrolowania profil bezpieczeństwa i tolerancji zgodny z wynikami badań INPULSIS, przy braku nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa1. Działania niepożądane nintedanibu można skutecznie opanować u większości chorych. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym była biegunka7.Profesor Crestani dodał: Nowe wyniki badań potwierdzają skuteczność terapii produktem leczniczym nintedanib. Ze względu na postępujący charakter choroby możliwość przedyskutowania opcji terapeutycznych z chorym na idiopatyczne włóknienie płuc, szybkiego rozpoczęcia leczenia i przekonania chorego do kontynuowania terapii produktem leczniczym ma kluczowe znaczenie.

Dodatkowe analizy w ramach badania INPULSIS oceniające wpływ nintedanibu na FVC

W ramach dwóch dodatkowych analiz podgrup z badania INPULSIS oceniano, czy początkowy stopień zaawansowania choroby wyrażony złożonym wskaźnikiem fizjologicznym (CPI)2 lub poziomem upośledzenia wymiany gazowej w płucach3 może wpływać na wyniki terapii nintedanibem*. Obie analizy potwierdziły korzystny wpływ terapii nintedanibem na roczne tempo spadku natężonej pojemności życiowej płuc (FVC), niezależnie od poziomu początkowego upośledzenia2, 3 i dostarczyły dalszych dowodów na skuteczność terapii nintedanibem w spowalnianiu postępu choroby w różnych grupach chorych na samoistne włóknienie płuc**.

Dane te zostały przedstawione na Kongresie ERS 2016. Odpowiednie streszczenia znajdują się w programie online, pod adresem:
http://www.erscongress.org/programme-2016/access-the-programme.html

*Wymiana gazowa polega na dostarczaniu tlenu z płuc do krwiobiegu i usuwaniu dwutlenku węgla z krwi do płuc. Poziom wymiany gazowej oceniano na podstawie zdolności dyfuzji tlenku węgla w płucach (DLCO). Niższe wartości DLCO wskazują na wyższy stopień upośledzenia zdolności wymiany gazowej w płucach. Złożony wskaźnik fizjologiczny (CPI) odzwierciedla poziom zwłóknienia w płucach dokładniej niż indywidualne testy czynnościowe płuc2, 3.

** W tym chorzy z zachowaną czynnością płuc (FVC  90% wartości należnej), przy braku zmian typu plaster miodu w HRCT i jednoczesnej rozedmy płuc.


Dodatkowe informacje:

O badaniach fazy III INPULSIS dotyczących nintedanib

W randomizowanych badaniach kontrolowanych placebo z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, w których uczestniczyło 1066 chorych w 24 krajach, oceniano wpływ nintedanibu podawanego doustnie w dawce 150 mg dwa razy na dobę na roczne tempo spadku natężonej pojemności życiowej płuc (FVC) u chorych na IPF w ciągu 52 tygodni6. Badania te miały identyczny schemat, dawkowanie, kryteria włączenia i punkty końcowe6, 8. Pierwszorzędowym punktem końcowym było roczne tempo spadku FVC. Kluczowe drugorzędowe punkty końcowe to: zmiana jakości życia związanej ze zdrowiem w porównaniu z początkiem terapii oceniana na podstawie kwestionariusza Szpitala
św. Jerzego (Saint Georges Respiratory Questionnaire, SGRQ) oraz czas upływający do pierwszego ostrego nasilenia IPF.

Najważniejsze wyniki wykazały, że6:

Nintedanib spowalnia progresję IPF poprzez zmniejszenie o 50% rocznego pogorszenia czynności płuc w porównaniu z chorymi przyjmującymi placebo.Nintedanib w istotnym stopniu (o 68%) zmniejszał ryzyko stwierdzonych ostrych zaostrzeń choroby, co określono na podstawie zebranych danych. Jest to szczególnie istotne, ponieważ u około 50% chorych hospitalizowanych z powodu ostrego pogorszenia IPF następuje zgon podczas pobytu w szpitalu9.W badaniu INPULSIS-2 stwierdzono istotne korzyści ze stosowania nintedanibu w porównaniu z placebo, w odniesieniu do zmiany całkowitego wyniku oceny za pomocą kwestionariusza SGRQ; w badaniu INPULSIS-1 nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami.W obu badaniach INPULSIS najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi były zaburzenia żołądkowo-jelitowe o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym, zazwyczaj możliwe do opanowania, rzadko prowadzące do przerwania leczenia6. Odsetek chorych z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi był podobny we wszystkich grupach6. Najczęstszym działaniem niepożądanym w grupach przyjmujących nintedanib była biegunka, którą zgłoszono u 62% wobec 19% (INPULSIS-1) i 63% w por. z 18% (INPULSIS-2) chorych, odpowiednio w grupie przyjmującej nintedanib i placebo. Mniej niż 5% chorych z grup przyjmujących nintedanib w badaniach INPULSIS-1
i INPULSIS-2 przerwało leczenie z powodu tego zdarzenia6.


O otwartej fazie przedłużenia badania INPULSIS-ON

Pacjenci, którzy ukończyli terapię trwającą 52 tygodnie oraz przeszli czterotygodniowy okres obserwacji kontrolnej w badaniach INPULSIS, dostali możliwość otrzymywania nintedanibu w sposób otwarty w ramach fazy przedłużenia badania mającej na celu ocenę długoterminowego bezpieczeństwa i tolerancji tego leku. Badaniem INPULSIS-ON (identyfikator badania w systemie Clinicaltrial.gov: NCT01619085) objęto 734 chorych. Badanie to trwa nadal.

O nintedanibie

Nintedanib to drobnocząsteczkowy inhibitor kinaz tyrozynowych (TKI) opracowany przez firmę Boehringer Ingelheim w celu leczenia idiopatycznego włóknienia płuc (IPF)10. W 2015 roku nintedanib został włączony do międzynarodowych wytycznych leczenia idiopatycznego włóknienia płuc (IPF)11. Nintedanib (jedna kapsułka podawana dwa razy na dobę) spowalnia progresję choroby, zmniejszając roczny wskaźnik pogarszania się czynności płuc o 50% w szerokim zakresie grup pacjentów z IPF (znormalizowane roczne tempo spadku FVC: nintedanib 114.7 ml; placebo 239.9 ml). 6, 7, 10, 15-17 Uwzględniono w tym pacjentów we wczesnym stadium choroby (FVC 90% wartości należnej)13, z ograniczonym włóknieniem w obrazie radiologicznym (brak zmian typu plaster miodu w TK o dużej rozdzielczości (HRCT)14 oraz pacjentów z rozedmą płuc.15 Działania niepożądane nintedanibu można skutecznie opanować u większości pacjentów.

Nintedanib działa na receptory czynników wzrostu, dla których wykazano udział w mechanizmie włóknienia płuc.10, 18 Przede wszystkim nintedanib hamuje receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu (platelet-derived growth factor receptor, PDGFR), receptor czynnika wzrostu fibroblastów (fibroblast growth factor receptor, FGFR) oraz receptor naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (vascular endothelial growth factor receptor, VEGFR)7, 18, 19. Uważa się, że poprzez blokowanie szlaków sygnałowych, które pośredniczą
w procesie włóknienia, nintedanib może hamować postęp choroby,
tj. spowalniać pogarszanie się czynności płuc.7, 19, 20O idiopatycznym włóknieniu płuc

Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF) jest przewlekłą, postępującą, ciężko okaleczającą i ostatecznie prowadzącą do zgonu21 chorobą płuc, której możliwości leczenia są ograniczone. Na IPF choruje aż 3 miliony osób na świecie.21, 22 Idiopatyczne włóknienie płuc charakteryzuje się postępującym bliznowaceniem tkanki płucnej i utratą czynności płuc w czasie. Rozwój tkanki bliznowatej określa się mianem włóknienia. Z czasem, wraz z grubieniem
i sztywnieniem tkanki w procesie włóknienia, płuca tracą zdolność do wchłaniania i przekazywania tlenu do układu krążenia, a najważniejsze narządy nie otrzymują dostatecznej ilości tlenu. U chorych na IPF prowadzi to do duszności, suchego kaszlu i trudności przy wykonywaniu codziennych czynności. Wszyscy pacjenci z IPF są zagrożeniu wystąpieniem ostrego zaostrzenia IPF. Zdarzenie takie, definiowane jako gwałtowne pogorszenie objawów w ciągu kilku dni lub tygodni, może mieć miejsce w każdym momencie w przebiegu choroby, nawet jako pierwszy objaw IPF.

Wczesne i precyzyjne rozpoznanie IPF jest wane, ale może być trudne, a średni czas od wystąpienia pierwszych objawów do rozpoznania może wynosić od jednego do dwóch lat.4 Mediana przeżycia chorych na IPF od momentu rozpoznania IPF to zaledwie 2-3 lata.4, 5 Warto podkreślić znaczenie jakie ma wczesne i dokładne rozpoznanie choroby oraz zastosowanie odpowiedniej terapii, aby spowolnić postęp choroby.15

O Boehringer Ingelheim

Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Działa globalnie za pośrednictwem 146 podmiotów zależnych
i zatrudnia ponad 47700 pracowników. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania w medycynie
i weterynarii. Firma, założona w roku 1885 pozostaje nieprzerwanie własnością rodziny Boehringer, a jej centrala zlokalizowana jest w Ingelheim
w Niemczech. Głównym elementem kultury Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej. Trwałym fundamentem działalności firmy jest zaangażowanie w projekty społeczne, jakim jest np. globalny projekt Making More Health, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny szacunek oraz ochrona środowiska
i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.W 2015 roku firma Boehringer Ingelheim odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości około 14, 8 mld euro. 20, 3% wartości przychodów netto zainwestowane zostało w badania i dalszy rozwój.Więcej informacji na stronie www.boehringer-ingelheim.com

Piśmiennictwo:1. Crestani B, et al. Long term treatment with nintedanib in patients with IPF: an updated from INPULSIS -ON. Abstract presented at the ERS International Congress 2016, London, September 3 - 7, 2016.

2. Wells A, et al. Effect of baseline composite physiologic index on benefit of nintedanib in IPF. Abstract presented at the ERS International Congress 2016, London, September 3 7, 2016.

3. Maher T, et al. No effect of baseline diffusing capacity of lung for carbon monoxide on benefit of nintedanib. Abstract presented at the ERS International Congress 2016, London, September 3 7, 2016.

4. Ley B., et al. Clinical course and prediction of survival in idiopathic pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2011 Feb 15;183(4):431-40. doi: 10.1164/rccm.201006-0894CI. Epub 2010 Oct 8.

5. Raghu G., et al. An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Statement: Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Evidence-based Guidelines for Diagnosis and Management. Am J Respir Crit Care Med. 2011;183:788824

6. Richeldi L, du Bois RM, Raghu G, et al; for the INPULSIS Trial Investigators. Efficacy and safety of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med. 2014;380(22):2071-2082.

7. Richeldi L., et al. Efficacy of a tyrosine kinase inhibitor in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med. 2011 Sep 22;365(12):1079-87. doi: 10.1056/NEJMoa1103690.

8. Richeldi L, et al. Design of the INPULSIS Trials: Two phase 3 trials of nintedanib in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Respir Med. 2014;108:1023-30.

9. Song JW, et al. Acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis: incidence, risk factors and outcome. Eur Respir J. 2011;37:356-363.

10. Nintedanib Summary of Product Characteristics. Boehringer Ingelheim International GmbH. July 2016.

11. Raghu G, et al; An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guidelines: Treatment of Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Executive Summary. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Volume 192 (2)238 248, July 2015.

12. Richeldi L, et al. Pooled analysis of data from the TOMORROW and INPULSIS trials. Resp Med 02/2016. DOI: 10.1016/ j.rmed.2016.02.001. Available at: http://www.resmedjournal.com/article/S0954-6111(16)30019-1/abstract.

13. Kolb M, Richeldi L, Kimura T, Stowasser S, Hallmann C, du Bois RM. Effect of baseline FVC on decline in lung function with nintedanib in patients with IPF: results from the INPULSIS trials. Poster presented at the 110th American Thoracic Society Conference; Denver, Colorado, May 1520, 2015.

14. Raghu G, Wells A, Nicholson AG, et al. Consistent effect of nintedanib on decline in FVC in patients across subgroups based on HRCT diagnostic criteria: results from the INPULSIS trials in IPF. Poster presented at the 110th American Thoracic Society Conference; Denver, Colorado, May 1520, 2015.

15. Cottin V, Taniguchi H, Richeldi L, et al. Effect of baseline emphysema on reduction in FVC decline with nintedanib in the INPULSIS trials. Abstract presented at the 18th International Colloquium on Lung and Airway Fibrosis; Mont Tremblant, Canada, September 20-24, 2014. Available at: http://iclaf.com/conference/index.php/2014/ICLAF/paper/view/151. Accessed June 11, 2015.

16. Costabel E., et al. Effect of baseline FVC on decline in lung function with nintedanib: Results from the INPULSIS trials. Abstract presented at European Respiratory Society International Congress 2014; Munich, Germany, September 6-10, 2014.

17. Keating GM. Nintedanib: A Review of Its Use in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Drugs. 2015 Jul;75(10):1131-40. doi: 10.1007/s40265-015-0418-6.

18. Hilberg F, et al. BIBF 1120: triple angiokinase inhibitor with sustained receptor blockade and good antitumor efficacy. Cancer Res. 2008;68:4774-4782

19. Selman M, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis: prevailing and evolving hypotheses about its pathogenesis and implications for therapy. Ann Intern Med. 2001;134:136-51.

20. Wollin L, et al. Antifibrotic and Anti-inflammatory Activity of the Tyrosine Kinase Inhibitor Nintedanib in Experimental Models of Lung Fibrosis. J Pharmacol Exp Ther. 2014;349:209220.

21. Nalysnyk L., et al. Incidence and prevalence of idiopathic pulmonary fibrosis: review of the literature. Eur Respir Rev. 2012;21(126):355-361.

22. Data on file. Boehringer Ingelheim. Worldwide prevalence 2016.

23. NHLBI, NIH. What Is Idiopathic Pulmonary Fibrosis? Accessed at: www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/ipf/ Accessed May 2016

24. Pulmonary Fibrosis Foundation. Symptoms. Available at: http://www.pulmonaryfibrosis.org/life-with-pf/about-pf. Accessed May 2016.Stwierdzone zaostrzenia stanowiły z góry określony element analizy wrażliwości w zestawie danych zbiorczych. Czas do pierwszego zaostrzenia zgłoszonego przez badacza stanowił drugorzędowy punkt końcowy, który osiągnięto w badaniach TOMORROW i INPULSIS-2, ale którego nie osiągnięto w badaniu INPULSIS-1.
Więcej informacji:

 Opcje
Aktywacja: 06/10/16 14:35, odsłony: 663
Słowa kluczowe: artykuły do przedruku farmacja, artykuły zdrowie i uroda, artykuły farmacja
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.